Bể điều nhiệt 10 lít Mỹ
Khoảng nhiệt độ t+5 đến 99độ C

Đọc thêm